Our Project

精品项目

亚星双河居

yà xīng shuāng hé jū

居然雅素里

jū rán yǎ sù lǐ

建邦时代汇

jiàn bāng shí dài huì

中房枫叶·云墅

zhōng fáng fēng yè ·yún shù

天房领世郡

tiān fáng lǐng shì jùn

保利心语住宅四期

bǎo lì xīn yǔ zhù zhái sì qī

重庆奥山府

zhòng qìng ào shān fǔ

英协生生银河居

yīng xié shēng shēng yín hé jū

新荣家园

xīn róng jiā yuán

保利春湖国际生态城

bǎo lì chūn hú guó jì shēng tài chéng

龙湖魔方

lóng hú mó fāng

圣馨大地

shèng xīn dà dì